Amorteringsfritt bolån

Vad innebär amortering?

Med amortering menas avbetalning på en skuld. För vanliga bolån gäller amorteringskrav på en årlig amortering med 1-3 % av skulden, såvida lånet inte understiger 50 % av bostadens värde och dessutom understiger 4,5 ggr låntagarens årliga bruttoinkomst.

Hypotekspension är ett bolån där du inte behöver amortera, vilket därmed betyder att lånet är amorteringsfritt. Kapitalfrigöringskrediter som Hypotekspension är nämligen undantagna från amorteringskrav. Du gör inga amorteringar alls utan behåller hela lånekapitalet till den dag du väljer att lösa lånet.

Detta blev klart den 15 november 2018 då regeringen godkände Finansinspektionens ”förslag om vissa ändringar av amorteringskraven för bolån”. Beslutet innebar att undantag från amortering m.m. för kapitalfrigöringskrediter infördes.

Därmed säkerställde riksdagen och regeringen att Svensk Hypotekspension kunde fortsätta att erbjuda kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension®, där inga räntor och amorteringar betalas under löptiden, även efter årsskiftet 2018-2019 då amorteringsbestämmelserna utvidgades till att omfatta alla typer av bolag som ger ut bolån, dvs också Svensk Hypotekspension AB.

Utdrag ur Regeringsbeslutet:

” Tanken med kapitalfrigöringskrediter är att låntagaren inte ska ha några utgifter för krediten under löptiden. Regeringen och riksdagen har tidigare påpekat att kapitalfrigöringskrediter inte ska omöjliggöras och att Finansinspektionen bör beakta dessa krediter när föreskrifter om amortering meddelas.”

”…ett förbud mot kapitalfrigöringskrediter skulle innebära sämre valmöjligheter för äldre personer med låga inkomster, i och med att en sådan person i så fall måste sälja sin bostad för att kunna tillgodogöra sig något av det kapital som finns bundet i bostaden”

 

Vanliga frågor kring amortering

  • Måste jag amortera?
    Nej, du gör inga amorteringar eftersom kapitalfrigöringskrediter som Hypotekspension är undantagna från de amorteringskrav som gäller för vanliga bolån.
  • Kan jag betala tillbaka tidigare om jag vill?
    Ja, du kan när som helst betala tillbaka hela, eller delar av skulden. Om lösen görs vid ett kvartalsskifte tas ingen ränteskillnadsersättning ut.