Svensk Hypotekspension undersöker möjligheten att emittera säkerställda obligationer

Svensk Hypotekspension AB undersöker möjligheten att emittera en senior, säkerställd, SEK-denominerad obligation med löptid om 48 år och med första inlösenmöjlighet efter 4 år, i syfte att refinansiera Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ), och med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Obligationen kommer emitteras av dotterbolaget Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) och kommer säkerställas genom säkerhet över en portfölj kapitalfrigöringskrediter originerade av Svensk Hypotekspension AB. Obligationen kommer emitteras under svensk rätt och kommer noteras på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Barclays Bank PLC och DNB Bank ASA, Sweden Branch har givits uppdrag som ”joint lead managers” i transaktionen.

Svensk Hypotekspension förvärvades av Nordax Bank AB (publ) i januari 2019. Svensk Hypotekspension AB har originerat kapitalfrigöringskrediter sedan 2005 och den planerade emissionen utgör den tredje publikt emitterade säkerställda transaktionen från Svensk Hypotekspension. Kapitalfrigöringskrediterna erbjuds till äldre låntagare och räntan ackumuleras kvartalsvis till dess låntagaren väljer att lösa krediten i förtid, flyttar från bostaden permanent eller avlider. Lånet säkerställs genom pant över fastighet, fritidshus eller bostadsrätt. Villkorsenlig betalning av ränta och återbetalning av principalbelopp under obligationen är beroende av portföljens kassaflöde, vilket har utvärderats av Fitch. Likviden från emissionen kommer användas till att ytterligare stärka Svensk Hypotekspension ABs finansieringsposition.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svensk Hypotekspension:
Anders Larsson, VD
anders.larsson@hypotekspension.se, +46 20 586 160

Nordax Bank:
Arash Bigloo, Head of Treasury
arash.bigloo@nordax.se, +46-738 660 662