Finansinspektionen bekräftar amorteringsfrihet för kapitalfrigöringskrediter (Hypotekspension)

Finansinspektionen offentliggjorde den 16 april sin ”Remiss – förslag till vissa ändringar av amorteringskraven” (FI Dnr 18-1119). Där föreslås bland annat att kreditgivare som lämnar kapitalfrigöringskrediter ska undantas från krav på amortering för sådana krediter.

Amorteringsbestämmelserna för bolån, som hittills bara gällt för banker och kreditmarknadsbolag, föreslås nu utvidgas till att omfatta alla typer av bolag som ger ut bolån, dvs också bostadskreditinstitut.  Svensk Hypotekspension tillhör denna senare typ av bolag, och kommer, enligt förslaget alltså också att omfattas av amorteringsbestämmelserna. Emellertid görs ett undantag för kapitalfrigöringskrediter såsom Hypotekspension®. De skall kunna ges ut utan krav på amorteringar. Detta ligger i linje med tidigare uttalanden från regeringen och riksdagen om att utformningen av föreskrifter om amorteringskrav inte får medföra att det blir omöjligt för företag att lämna kapitalfrigöringskrediter.

-Det här är ett mycket viktigt och glädjande besked för alla pensionärer i Sverige som har behov av att få loss pengar ur sina ägda bostäder till trygga villkor. Vi kan alltså fortsätta att tillhandahålla det låneupplägg som vi valde från första början, år 2005, och som är den variant både kunder och den nya lagstiftningen bejakar. För oss är det föreslagna undantaget en bekräftelse på att Hypotekspension® fyller en viktig samhällsfunktion, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

Så här sammanfattar FI sitt beslut i remisspromemorian:

”Vidare föreslår Finansinspektionen att det ska bli möjligt för kreditgivare som lämnar s.k. kapitalfrigöringskrediter att medge undantag från de krav på amortering som följer av amorteringsföreskrifterna. Denna typ av bolån är uppbyggda så att låntagaren inte betalar amorteringar och räntor löpande under kredittiden, vilket gör att lånen i praktiken inte går att lämna om de samtidigt omfattas av amorteringskraven. Finansinspektionen anser att kapitalfrigöringskrediter kan fylla en viktig funktion för konsumenter som vill tillgodogöra sig kapital som finns bundet i den egna bostaden.”